STUDIJNÍ OBORY VOŠ

Vyšší odborná škola nabízí pomaturitní studium pro absolventy středních škol, kteří nepokračují ve studiu na VŠ, a pro ty, kteří během studia VŠ zjistí, že je pro ně toto studium příliš náročné a teoreticky zaměřené.

Automatizační technika

26-41-N/05


Po prvním ročníku si studenti mohou vybrat jedno ze dvou zaměření.

Zaměření Automatizované systémy - absolvent najde široké uplatnění v řadě oblastí např. ve strojírenství, elektrotechnickém, chemickém, potravinářském průmyslu a dalších. Může pracovat jako řídící pracovník, projektant nebo provozní technik. Uplatnění může nalézt i ve sféře výpočetní techniky, obchodu a soukromého podnikání.

Zaměření Komunikační systémy - absolvent získá široké možnosti uplatnění v elektrotechnice, v oblasti výpočetní a řídící techniky, v oblasti spojů a telekomunikací, v práci se zařízením rozhlasové a televizní techniky. Může vykonávat činnost řídícího pracovníka, projektanta či provozního technika. Nachází uplatnění i jako podnikatel v široké oblasti zaměřené na elektrotechniku.

Image

Organizace studia

Ke studiu na vyšší odborné škole mohou být přijati studenti, kteří absolvovali střední školu a úspěšně složili maturitní zkoušku.

Studium je zakončeno absolutoriem a absolventi jsou oprávněni užívat titul diplomovaný specialista (DiS).

Škola je školou státní a patří mezi zakládající členy Sdružení škol vyššího studia.

V souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se na vyšších odborných školách vybírá školné, které činí na naší škole 3 000 Kč ročně. Školné je hrazeno přímou platbou ve dvou splátkách.

Výuka je organizována podobně jako na vysokých školách formou přednášek, cvičení a seminářů. Zkouškové období trvá 4 týdny. Délka výuky v zimním i letním studijním období je 16 týdnů.

V prvním ročníku získává student základní znalosti a dovednosti nutné pro další studium zvoleného oboru. Cílem je osvojit si soubor teoretických znalostí a praktických dovedností, které tvoří základ profesního zaměření absolventa. Vyrovnají se rozdíly ve vědomostech studentů přicházejících z různých středních škol.

Cílem druhého ročníku je získání souboru teoretických znalostí propojených s praktickými dovednostmi užšího specializačního charakteru a vytvoření základů pro aplikace později získaných znalostí v praxi.

Ve třetím ročníku probíhá praktická příprava na konkrétním pracovišti mimo školu, kde student prokazuje, jak je schopen využívat získané vědomosti. Místem konání praxe jsou firmy příslušného zaměření v místním regionu, se kterými škola uzavírá smlouvu např. TECO, SPEL, Foxconn, Philip Morris. Připravujeme půlroční zahraniční praxe v rámci projektu Erasmus+.

Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a z obhajoby absolventské práce. Absolventská práce je založena na řešení reálného problému ve firmě, v níž student v průběhu studia absolvoval odbornou praxi. Při závěrečné zkoušce musí student prokázat na patřičné úrovni znalosti ze všech profilujících oblastí.

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us