MATURITNÍ ZKOUŠKY

Oba dva naše studijní obory jsou ukončované maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí - z části společné a části profilové.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části se konají formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část zkoušek se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, tak i ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších povinných ústních zkoušek z odborných předmětů dle oboru studia. Součástí profilových zkoušek je také zkouška praktická, která spočívá v obhajobě dlouhodobé maturitní práce před zkušební komisí. Na oboru Informační technologie si žáci mohou zvolit alternativní formu jednodenní praktické zkoušky, tzv. praktickou zkoušku z odborných předmětů.

Aktuální informace o maturitní zkoušce

Legislativa