INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Název školy:
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

Adresa školy:
Masarykova 197, 284 01, Kutná Hora

Právní forma:
Příspěvková organizace

Zřizovatel:
Středočeský kraj

Adresa zřizovatele:
Zborovská 11, 150 21 Praha

Zřizovací listina:
č.j. OŠMS/5876/2001 ze dne 30. 11. 2009

Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol:
č.j. 12096/99-21 ze dne 15. 2. 1999, s účinností od 1. 3. 1999

Ředitel:
Ing. Josef Treml, treml@voskh.cz

Zástupci ředitele:
Mgr. Dana Kohoutová, kohoutova@voskh.cz
Ing. Martin Procházka, prochazka@voskh.cz
Ing. Zbyněk Vála, vala@voskh.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
Mgr. Roman Bartoníček, bartonicek@gymkh.eu

Identifikace školy:
IZO 061 924 059

IČO:
619 240 59

REDIZO:
600 007 286

Bankovní účet:
9332840277/0100

Součásti školy:
Střední průmyslová škola
Vyšší odborná škola
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Domov mládeže
Školní jídelna

Číslo telefonu:
+420 327 588 811

Datová schránka:
8nmxism

E-mail elektronické podatelny:
vomkh@kr-s.cz

Hlavní E-mail školy:
info@voskh.cz

Webové stránky:
https://www.voskh.cz/

Vymezení předmětu činnosti:
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Její hlavní činností je výchova a vzdělávání žáků ve studijních a učebních oborech.

Informace poskytují:
Ing. Josef Treml, ředitel školy, tel. 725 420 396, treml@voskh.cz
Mgr. Dana Kohoutová, zástupce ředitele, tel. 606 940 095, kohoutova@voskh.cz

Úřední hodiny sekretariátu ředitele školy jsou v pondělí – pátek 8:00 – 13:00 (jinak dle dohody)

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.

Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole. Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

  • Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně.
  • Musí být prošetřeny všechny body stížnosti a sepsán o tom zápis. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení.
  • Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.
  • Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů.
  • Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel do 5 dnů.
  • Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí (§ 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.). 
  • V případě rozhodnuti o nepřijetí ke studiu na středních školách lze podat písemné odvolání nejpozději do 3 dnů od doručení rozhodnutí (§ 60, odst 19. zákona č. 561/2004 Sb.)
  • Odvolání se podává prostřednictvím školy. Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb.

V souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací vydává ředitel školy sazebník úhrad nákladů spojených s poskytnutím informací.

Věcné náklady:

  • papír – formát A4
  • náklady spojené s odesláním požadované informace dle sazebníku České pošty, s.p.

Osobní náklady:
V případě, že poskytnutí požadované informace vyžaduje činnost nad rámec běžných povinností pověřeného pracovníka, se vychází z průměrné hodinové mzdy násobené časovou náročností vyhledání a poskytnutí informace. Úhrada nákladů spojených s vyřízením žádosti o poskytnutí informace se provádí předem proti potvrzení na pokladně školy.

Pokladna a kancelář pro studijní agendu školy vyřizuje veškeré platby studentů (mimo placení poplatků za stravné a ubytování), hotovostní platby za poskytnuté služby (druhopisy, pronájem školních prostor, zálohy a platby na akce pořádané školou, atd.), potvrzení o studiu a další průkazy.

Platby záloh na akce pořádané školou (kurzy, stáže atd.) se hradí pouze v pondělí a ve čtvrtek mezi 9 – 11 hod. nebo bezhotovostně na účet školy 9332840277/0100 s variabilním symbolem žáka. Studenti hradí náhradu škody v případě ztráty zapůjčených učebnic, studentského průkazu, omluvného listu, vratnou zálohu na klíček od šatní skříňky a zálohu na čip. Vyplácení zálohy za čip a klíček se uskuteční dnem ukončení studia nebo dnem vykonání maturitní zkoušky. Později záloha na čip i klíček propadá.

Druhopis ročníkového a maturitního vysvědčení lze vystavit proti písemné žádosti žadatele, která obsahuje iniciály, datum narození, trvalé bydliště, telefonní nebo e-mailové spojení, upřesnění školního roku, třídy a případně jméno třídního učitele. Druhopis je vystaven do 30 dní od předání žádosti a je vydán pouze osobně do rukou žadatele s platným občanským průkazem za poplatek 100,- Kč.

Výroční zpráva o činnosti školy je a všechny její přílohy jsou ke stažení v sekci Dokumenty školy nebo k nahlédnutí v ředitelně školy.

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us